นักวิจัย

ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย

ดร.เธียรศักดิ์ ชูชีพ

 รองผู้อำนวยการ ประจำวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร. มนตรี กาญจนะเดชะ

กรรมการ

รศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์

กรรมการ

ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์

กรรมการ

ดร. อนันท์ ชกสุริวงค์

กรรมการ

นางสาววันวิสาข์ คงเพ็ชร

ผู้ช่วยนักวิจัย

โทรศัพท์ : 087-550-9074

อีเมล : iarc3.psu@gmail.com

  นางสาวสุนทรี สุวรรณวร

เลขานุการ

โทรศัพท์ : 094-806-9015

อีเมล : iarc.psu@gmail.com