ติดต่อศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Facebook : Intelligent Automation Research Center
E-mail : iarc.psu@gmail.com
โทรศัพท์ : 088-7824507