วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

อุตสาหกรรมไทยมั่นคงและยั่งยืนดัวยนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ

พันธกิจ

มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ

2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ

3. เพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในอุตสาหกรรม

4. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรมและชุมชน

การวัดและประเมินผล OKR

1. OKR1. วัดวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
- ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- โครงการวิจัย

2. OKR2. วัดวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
- สิทธิบัตร
- อนุสิทธิบัตร
- ต้นแบบ
- โครงการวิจัย

3. OKR3. วัดวัตถุประสงค์ข้อที่ 3
- การนำผลงานไปใช้ประโยชน์
- โครงการบริการวิชาการ

4. OKR4. วัดวัตถุประสงค์ข้อที่ 4
- การอบรม
- การเผยแพร่ข้อมูล

หลักการและเหตุผลโดยสังเขป

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของประเทศให้ก้าวหน้าและสามารถข้ามผ่านกับดังรายได้ปานกลางไปได้ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์

         เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักในทิศทางดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ โดยจะเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในระบบอัตโนมัติอย่างเหมาะสม สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้อย่างยังยืน จึงนำมาสู่การจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ” (Intelligent Automation Research Center)