จัดบูธนำเสนอผลงานด้านเเพลตฟอร์ม E-Factory และระบบวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน video analytic งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ร่วมจัดบูธนำเสนอผลงานด้านเเพลตฟอร์ม E-Factory www.efactory.biz และระบบวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน video analytic ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง