นักศึกษา

ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อวิจัย
นายอภิชาติ จรัสโรจน์กำจร ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร Multimodal Emotion Recognition using Deep Bayesian network
นางสาวเสาวณี เรืองเนียม ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร Visual based Elderly Activity Monitoring using Spatial-Temporal Fusion Technique
นายพงศกร เจริญเนตรกุล ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร Pattern Oriented Gradient Based Learning Model for Object Recognition
May Thu ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร Indoor Wi-Fi Positioning System Using Weighted-K Nearest Neighbor Clustering Method
นายณัฐพล หนูฤทธิ์ ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร Probabilistic Human Modeling for Behavior Recognition by Video Analysis
นายสิทธิโชค อุ่นแก้ว รศ.ดร.มนตรี กาญจนเดชะ Southern Thai Dialect Speech Recognition
นายปรีชา วงศ์ปรีชา รศ.ดร.มนตรี กาญจนเดชะ Retinal Image Enhancement
นางสาวสุรีรัตน์ แก้วคีรี ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ Large-Scale Video Surveillance on The Cloud
นายธาดา หวังธรรมมั่ง ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ Enhancing a multiplayer online game system employing cloud technology
นายเตาฟิก หลำสูบ ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ Local security database on Android
นายกษิดิ์กฤษณ์ ดำเกลี้ยง ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ A Smart Agent for Bioinformatic Workflows Orchestration
นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ Storage and Retrieval System for VSaaS
นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ Reducing Power Consumption in Data Center Applying Virtualization
Myint Zaw ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ Parallel and Distributed Computing
Thazin Tun ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์ a Rule-based Segmentation Method for Coconut under Natural Illumination
นายรัฐชัย วงศ์ธนวิจิต ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์ Latex-Havesting Robot and Control System
นายกฤต ฝันเซียน ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์ Design and Control rubber tree tapping system using robot arm
นายกณวัฒน์ โสรัสสะ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ Music Emotion Recognition for Original Soundtrack
นายอิศรินทร์ พรหมรัตน์ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ Perceptual information fusion in computer-based systems
Thein Gi Kyaw ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ Online Human Activity Recognition using Smartphone
นายบูคอรี ซาเหาะ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ An approach for real-time processing of social big data analysis base on Machine learning
นายภานุวัฒน์ แก้วสงขลา รศ.วนิดา รัตนมณี ดร.กุลภัสร์ ทองแก้ว การพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า
นายนราวุฒิ ขุนพ่วง รศ.วนิดา รัตนมณี ดร.ชุกรี แดสา การพัฒนาระบบบรรจุภัณฑ์
นางสาวสร้อยเพชร ขวาของ รศ.วนิดา รัตนมณี ดร.ชุกรี แดสา การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรมในการพัฒนาระบบการจัดการขนส่ง
นายสุทธิรัตน์ เกลี้ยงเกลา ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร ระบบแนะนำตามบริบท
ZHANG. PENG รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ Applying deep learning for phase-array antenna design
นายธนิน สาโรจน์ รศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ Design and Development of Simulation Environment for Small Satellite
Simulation to Enhance the CPU Utilization
นางสาวฑวิตา วิชาชัย ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร Multi-Person Tracking based on Motion and Apperance Features
นายธีร์ธวัช สวาสดิ์ธรรม ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร Reliability and Quality for ERP implementation
นายธนชิต เส็งสาลี ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร Predictive Inventory Planning Technique for Smart ERP
นายพสิษฐ์ โสภณ ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร Monitoring and Prediction for Palm-oil Process